Generelle salg- og leveringsbetingelser  for Enter Security sine betalingstjenester:


1. Gyldighet og omfang:
Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av betalingstjenester med mindre andre betingelser er
skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen å ha lest igjennom og godtatt disse salgsbetingelsene. Avtalen trer i kraft  når betalingen er gjennomført.

2. Brukerveiledning:
Hvordan man bruker betalingstjenesten fremkommer av informasjonsplakat på stedet.

3. Priser
Alle priser er oppgitt inklusiv mva. Vi tar forbehold prisendringer, feil i priser og spesifikasjoner, og forbeholder oss retting til å justere prisene uten ytterligere varsel.

4. Leveringsbetingelser
Etter betaling vil man få tilsendt en kvittering for utført bestilling.

5. Garanti
ES garanterer at produktet virker og ved feil må kunden informere ES om dette umidelbart.

6. Reklamasjon og mangler
Ved feil eller mangler på på produktet/leveransen må kjøper reklamere skriftlig på dette til ES innen 7 (syv) dager.
Ordrenummer påføres reklamasjonen. Dette fremkommer  av  SMS meldingen ved bestilling.

7. Refundering
Ved feil på betalingstjenesten vil ES refundere beløpet i sin helhet.

8. Erstatningsansvar
Ved missbruk av tjenesten, eller påførte skader på fysisk utstyr, vil ES kreve erstatning fra kunden/kjøper.

9. Kontaktinformasjon
Kontakt-informasjon finnes på entersecurity.no/kontakt-oss/

10. Tillegg til eller endringer i avtalen
Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

11. Tvister
Tvister under denne avtale skal partene så langt det er  mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike
forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i
henhold til norsk rett ved norske domstoler. Lokalt verneting vedtas for Enter Security AS.